Δήμος Γαλατσίου: Ξεκινούν ηλεκτρονικά στις 10 Μαΐου 2024 οι εγγραφές και επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Ξεκινούν ηλεκτρονικά στις 10 Μαΐου 2024 οι εγγραφές και επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ξεκινούν ηλεκτρονικά στις 10 Μαΐου 2024 και λήγουν την 31η Μαΐου 2024 οι εγγραφές και επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου:

 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Γαλατσίου, – Εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης για τις εγγραφές και επανεγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -Λήψη απόφασης για την οικονομική συμμετοχή (τροφεία) εγγραφών και επανεγγραφών, που θα καταβάλλεται για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών,καθώς και απαλλαγές καταβολής τροφείων-πιθανή μείωση αυτών-ειδικές ρυθμίσεις, για το σχολικό έτος 2024–2025».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ-ΒΡΕΦΩΝ 2024-2025, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017) :

Οι εγγραφές και οι επανεγγραφές για τους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου ξεκινούν την 10η Μαΐου 2024 και λήγουν την 31η Μαΐου 2024.

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

Α΄ Παιδικός Σταθμός : 🏢 ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97 210/2917080 * dps1@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

Β΄ Παιδικός Σταθμός : 🏢 Ζήνωνος 4Α 210/2913511 * dps2@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

Γ΄ Παιδικός Σταθμός : 🏢 Αρχιμήδους 2 210/2918722 * dps3@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

Δ΄ Παιδικός Σταθμός : 🏢 Κουντουριώτου 96 210/2923040 * dps4@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : 🏢 Χρ. Τζαβέλα 10 210/2925294 * dps6@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : 🏢 Αχιλλέως 3 210/2934663 * dps7@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

και τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2022 έως 31.03.2023

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : 🏢 Αρχιμήδους 1 ‘ 210/2916176 * dps8@galatsi.gr

Tα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2021 έως 31.03.2022

και τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2022 έως 31.03.2024

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 2024-2025

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα καταχωρούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pstathmoi.publicota.gr/galatsi, (θα υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ του νηπίου/βρέφους) και θα επισυνάπτονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα.Οι αιτήσεις υπέχουν μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Θα υποβάλλονται αποκλειστικά για τους Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής όπου διαμένουν οι αιτούντες, θα υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και θα αξιολογηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Η απόφαση επιλογής με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου μέχρι 30 Ιουνίου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ).

Αιτήσεις επανεγγραφής δεν θα μοριοδοτούνται εφόσον τα νήπια/βρέφη απουσιάζουν αδικαιολόγητα για διάστημα τριών (3) μηνών και άνω συνεχόμενα.

Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά καθώς και οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται και δεν θα συμμετέχουν στον τελικό πίνακα κατάταξης, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους και για λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα νήπια/βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και έως 30/9/2024 συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.Σύμφωνα με το άρθρο 48 (ΦΕΚ Α΄204/16-12-2019) –Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον, εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4249) για το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό – συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί, προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Προϊσταμένη ή τον Προϊστάμενο του Σταθμού. Ο ειδικός βοηθός – συνοδός συνεργάζεται με την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι γονείς εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες και κάτοικοι ή κάτοικοι μόνο του Δήμου Γαλατσίου.
Επίσης δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων
Εγγραφές με επιλογή μέσω ΕΣΠΑ : Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους.Οι δικαιούχοι καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για την απόκτηση voucher για τη δωρεάν φιλοξενία νηπίου/βρέφους στο Σταθμό.Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους προσκομίζουν την αξία τοποθέτησης (voucher) στη Διεύθυνση, κατόπιν οδηγιών που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας κάθε Σταθμού, οπότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι δικαιούχοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να προβαίνουν και σε αιτήσεις για την απόκτηση της αξίας τοποθέτησης (voucher), μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)

αναλυτικά όλες οι πληροφορίες στο www.galatsi.gov.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή