Προσωπικό για το θερινό camp αναζητά ο Δήμος Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Προσωπικό για το θερινό camp αναζητά ο Δήμος Γαλατσίου

Στην πρόσληψη 41 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Γαλατσίου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες υλοποίησης του θερινού αθλητικού camp στο Άλσος Βέικου. Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και η προθεσμία λήγει την Δευτέρα 27 Μαΐου.

Όπως γράφαμε στο φύλλο της Μ. Παρασκευής 3/5/2024, ο Δήμος Γαλατσίου θα πραγματοποιήσει φέτος το Θερινό Camp «Αχιλλέας Βρέντζος» στις εγκατατάσεις του Άλσους Βέικου από τις 17 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου. Για το λόγο αυτό αναζητά καθηγητές φυσικής αγωγής, ιατρό, νοσηλευτές και προσωπικό καθαριότητας, όλοι με διάρκεια σύμβασης ενός (1) μήνα.
Ειδικότερα αναζητά:
• Τριάντα πέντε (35) ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με πτυχίο Φυσικής Αγωγής
• Έναν (1) ΠΕ Ιατρό με πτυχίο Ιατρικής (Α.Ε.Ι.), άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
• Έναν (1) ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτή με πτυχίο Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.), άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος
• Δύο (2) ΥΕ άτομα ως προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών χώρων, όπου δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλος σπουδών
• Δύο (2) ΥΕ άτομα ως προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων όπου δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλος σπουδών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία πρόσληψης από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης (Ν.3528/2007).
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ.6).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
– Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του «Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας».
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ.4 παρ.6 του Ν.2207/1994, α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο από την υποβολή της αίτησης του, έχει απασχοληθεί σε φορείς του Δημοσίου Τομέα της παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6 Α’) προκειμένου να κριθεί εάν έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
– Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
– Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
– Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου. (Για τον ΠΕ Ιατρό)
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. (Για τον Νοσηλευτή)
– Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. (Για τον Νοσηλευτή)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο «Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας», οδός Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, στο Ισόγειο, από την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 έως την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 15.00.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή