Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων

ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

 

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει ότι εν
όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η
Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου
, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των
οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων του
Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά του, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα
ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους
, την απομάκρυνση τυχόν άλλων
εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα
σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής
της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην
αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης, ο Δήμος θα προβεί σε καθαρισμό των οικοπέδων και στην επιβολή των
προβλεπόμενων κυρώσεων και των εξόδων καθαρισμού (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
4/2012 Πυροσβεστική διάταξη, ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β’ και τον Ν. 3852/10,
άρθρο 94, παρ. 26).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ιδιοκτήτες
ακινήτων οφείλουν να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους μέχρι την 20ή Μαΐου 2016. Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προσβλέπει στην άμεση
ανταπόκριση και στη συνεργασία των πολιτών. Για οποιαδήποτε περαιτέρω
πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας (τηλ. 213-2004570).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή