Συνάντηση με το Ταμείο παρακαταθηκών & Δανείων και την ΕΕΤΑΑ για την πορεία του έργου ‘κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης’

Την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αγ.
Δημητρίου σύσκεψη μεταξύ της Δημάρχου Αγ. Δημητρίου, Μαρίας Ανδρούτσου,
του Προέδρου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠ&Δ), κ.
Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη και του Διευθύνοντος Συμ-βούλου της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), κ. Θεόδω-ρου
Γκοτσόπουλου με αντικείμενο την πορεία των εργασιών για την Κατασκευή
του Υπό-γειου χώρου στάθμευσης στο Δημοτικό Στάδιο.

Πρόκειται
για ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια μεγάλη ανάσα στην ευρύτερη
περιοχή πέριξ του δημοτικού σταδίου, αριθμώντας πολλαπλά περιβαλλοντικά
οφέλη και αναβαθμί-ζοντας αισθητά την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Το
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, που αποτελεί επί σειρά ετών τον
κύριο χρηματοδότη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανέλαβε πρόσφατα και τη
χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, συνολικού προϋπολογισμού 2,5εκ. € σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-ων (ΕΤΕπ), ενώ η ΕΕΤΑΑ στο
συγκεκριμένο έργο έχει το ρόλο του τεχνικού, επιχειρησιακού και
θεσμικού συμβούλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμος Αγ.
Δημητρίου είναι ο πρώτος Δήμος που δανειοδοτείται με αυτόν τον τρόπο,
στο πλαίσιο των αναπτυξιακών επενδυτικών προγραμμάτων του ΤΠ&Δ για
την υποστήριξη των ΟΤΑ, έχοντας λάβει δάνειο κατά 50% από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών &
Δανείων.

Παρόντες στην πρώτη αυτή Τεχνική Σύσκεψη για την πορεία
του έργου, εκτός από τη Δή-μαρχο, τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ και του
Δ/ντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ, ήταν ο Γενικός Γραμ-ματέας του Δήμου, κ.
Ηλίας Σαββάκης, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Αντιδή-μαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Άγγελος Γαβαλάς, καθώς επίσης υπηρεσιακά στελέχη
τόσο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, του Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων
και της ΕΕΤΑΑ.

Πήγαινε στην κορυφή