Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο Καμίνι της οδού Καραϊσκάκη

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο Καμίνι της οδού Καραϊσκάκη

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Δεκεμβρίου συζητήθηκε το θέμα της έγκρισης της μελέτης εφαρμογής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το σεισμό της 7/9/1999 στην ασβεστοκάμινο του Δήμου Γαλατσίου». Συγκεκριμένα, προς έγκριση προωθήθηκαν οι εργασίες που προέκυψαν μετά την έκδοση της αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας τροποποιώντας την επικαιροποιημένη οριστική μελέτη και αφορούσαν σε εργασίες απαραίτητες για την ασφάλεια της κατασκευής, για την ανάδειξη του μνημείου, την πληρότητα και τη λειτουργικότητα του κτιρίου παρά το γεγονός ότι κατά τη σύνταξη των μελετών του έργου εφαρμόστηκαν οι προδιαγραφές του έργου. Καθώς και τις εργασίες μικροεπεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου για να διατηρηθούν 13 ευκάλυπτοι μεγάλης ηλικίας και άνω των 12 μ. ύψους ώστε να μην διαταραχθεί το μικροκλίμα που δημιουργούν στο χώρο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την έγγραφη εισήγηση που έκανε η Τεχνική Υπηρεσία στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε ότι στις 23-6-2006 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τη συντήρηση του μνημείου και έγινε η έναρξη των εργασιών στις 26-6-2006. Στη φάση της αποξήλωσης της πεπαλαιωμένης ανωδομής της ασβεστοκαμίνου τον Σεπτέμβριο, υπήρξε κατάπτωση του θόλου και με τη φορτοεκφόρτωση των μπαζών εντός της ισόγειας στοάς αποκαλύφθηκαν αεραγωγοί στο θεμέλιο του μνημείου.  

Η ενημέρωση του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν άμεση και χρειάστηκε να γίνουν αυτοψίες στο έργο από συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., στην οποία είχε αποσταλεί η μελέτη εφαρμογής του έργου μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας, δεν γνωμοδότησε για την έγκριση της εξαιτίας του γεγονότος της κατάπτωσης του θόλου τον Σεπτέμβριο του 2006. Σημειώνουμε ότι ο χρόνος ελέγχου της μελέτης εφαρμογής ξεκινά μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας. 

Η Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ., ως αρμόδια να ελέγξει και να γνωμοδοτήσει για τη μελέτη εφαρμογής, έκρινε απαραίτητη την τροποποίηση της οριστικής μελέτης αποκατάστασης της ισόγειας στοάς η οποία είχε εγκριθεί στις 1-6-2006 από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων. Ετσι, σύμφωνα με το νόμο και με την ίδια την απόφαση του ΥΠ.ΠΟ., δεν ήταν εφικτή η έγκριση της μελέτης εφαρμογής σε εκείνη τη δεδομένη χρονική περίοδο διότι έπρεπε να προηγηθεί η σύνταξη της τροποποίησης της οριστικής μελέτης αποκατάστασης της ισόγειας στοάς, να εγκριθεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων και με αυτή να επικαιροποιηθεί η αρχική μελέτη εφαρμογής που είχε αποστείλει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου.

Από την πλευρά της, η ανάδοχος εταιρεία συνεργάστηκε στη διαδικασία τροποποίησης της οριστικής μελέτης επικαιροποιώντας ταυτοχρόνως κατά ένα μέρος και τη μελέτη εφαρμογής γιατί ήταν συμβατική της υποχρέωση η σύνταξη της οριστικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως τροποποιήσεών τους καθώς σαφώς ο χρόνος αξιώσεων του εργοδότη δεν είχε παρέλθει.

Οι επιμέρους έλεγχοι και έρευνες των υφιστάμενων υλικών ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2009 και συντάχθηκε η τροποποίηση της οριστικής μελέτης, η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεότερων Μνημείων στις 28-5-2009 και επικαιροποιήθηκε στο σύνολο, με τα νέα δεδομένα, η από το 2006 εγκεκριμένη οριστική μελέτη που υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία στη φάση του διαγωνισμού. Αυτή η τροποποιημένη οριστική μελέτη υποβλήθηκε από την ανάδοχο εταιρεία στην Πολεοδομία για την έκδοση αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας τον Αύγουστο του 2009.

Αλλά και σε αυτή την τροποποιημένη μελέτη, κατά τη φάση της κατασκευής ο ανάδοχος προέβαινε σε αλλαγές με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία των εγκεκριμένων σχεδίων της από τον Αύγουστο του 2009 αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και των υλοποιημένων εγκαταστάσεων.

Οι αιτίες ασυμφωνίας των εγκεκριμένων σχεδίων της τροποποιημένης οριστικής μελέτης με τα οποία (σχέδια) εγκρίθηκε η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και των κατασκευών στο εργοτάξιο, είναι:

• Η διατήρηση της υφιστάμενης βλάστησης στον περίβολο του μνημείου όπου στις 19-2-2009 η ανάδοχος εταιρεία, με έγγραφό της, έθεσε στην αρμόδια Επιτροπή θέμα κοπής 15 δέντρων από τον περιβάλλοντα χώρο της ασβεστοκαμίνου στο πλαίσιο αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και προκειμένου να συμπεριληφθούν στο φάκελο της αρχικής οι τροποποιήσεις της οριστικής μελέτης για τη διατήρηση της ισόγειας στοάς και η δημιουργία του πολιτιστικού κέντρου. Όμως, το αίτημα δεν εγκρίθηκε. 

Μετά από την απόρριψη του αιτήματος, ο ανάδοχος παρέλειψε να το αποτυπώσει στο τοπογραφικό διάγραμμα και στο σχεδιάγραμμα του περιβάλλοντα χώρου ως όφειλε και να προβεί στις οποιεσδήποτε διορθώσεις επί της μελέτης.

• Η διάσωση του εξωτερικού τμήματος του υπόγειου κεντρικού αεραγωγού του μνημείου, που οδηγούσε τον καπνό από την ισόγεια στοά όπου γινόταν η καύση της πέτρας στην καμινάδα, ως κανόνας που προκύπτει από τη νομοθεσία των κτιρίων που φέρουν τον χαρακτηρισμό διατηρητέο και που γνώριζε ότι φέρει η ασβεστοκάμινος οπότε όφειλε να συμμορφωθεί. Ο αγωγός αυτός αποκαλύφθηκε κατά τις εκσκαφές στο εσωτερικό της ισόγειας στοάς. Η ακριβής αποτύπωση του εξωτερικού τμήματος του κεντρικού υπόγειου αγωγού που ήταν απαραίτητη και δεν έκανε ως όφειλε ο ανάδοχος στη φάση της τροποποίησης της οριστικής μελέτης σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός δέντρου δίπλα στην καμινάδα που επίσης παρέλειψε να αποτυπώσει στην κάτοψη του περιβάλλοντα χώρου, επέφεραν τη μετατροπή της αρχικής πρότασης γύρω από την καμινάδα.

Επιπλέον, ο ανάδοχος κατά τη φάση της κατασκευής προέβη, με δική του πρωτοβουλία, σε νέες αρχιτεκτονικές λύσεις διακόσμησης του πρώτου ορόφου της ασβεστοκαμίνου και υλικών σε όλο το έργο, ισχυριζόμενος τη βελτιστοποίηση της εκπονημένης από τον ίδιο οριστικής μελέτης, η οποία είχε κατατεθεί στη φάση του διαγωνισμού και της τροποποιημένης οριστικής μελέτης που έφεραν την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ. Οι νέες αυτές αρχιτεκτονικές λύσεις, που γίνονταν με πρωτοβουλία του αναδόχου και χωρίς καμία εντολή από την επίβλεψη και χωρίς καμία έγγραφη υπόδειξη του ΥΠ.ΠΟ., τροποποιούσαν το αρχιτεκτονικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο δημοπρατήθηκε το μνημείο, διακινδυνεύοντας να χαθεί το απλό και λιτό στυλ του βιομηχανικού κτιρίου. Επρεπε, όμως, γι’ αυτό να συμπεριληφθούν και αυτές στη μελέτη εφαρμογής και να εκριθούν αρμοδίως από το ΥΠ.ΠΟ.

Την περίοδο εκείνη η υπηρεσία του Δήμου με σχετικά έγγραφα ζητά από τον ανάδοχο την υποβολή της μελέτης εφαρμογής επικαιροποιημένη με τα νέα δεδομένα. Η ανάδοχος δεν αρνήθηκε την υποβολή των επικαιροποιημένων σχεδίων της μελέτης εφαρμογής ούτε έθετε θέμα επιπλέον αποζημίωσής της προκειμένου να τα υποβάλλει.

Στις 23-6-2010 έληξε η ισχύς της οικοδομικής άδειας του υπό κρίση έργου. Όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας και προκειμένου να εγκριθεί η παράταση της ισχύος γίνεται αυτοψία στο εργοτάξιο. Όμως στο εργοτάξιο της ασβεστοκαμίνου, η ανάδοχος εταιρεία είχε προβεί σε πλείστες αλλαγές (π.χ. την αλλαγή των διαστάσεων και της θέσης του κτιρίου που στεγάζεται ο υποσταθμός της ΔΕΗ, δύο στόμια για φυσικό αερισμό του κλιματισμού, κατασκευή παρτεριών γύρω από υφιστάμενα δέντρα στον περιβάλλοντα χώρο κ.α.) λόγω παραλείψεων στη μελέτη που είχε υποβάλλει κατά την αναθεώρηση τον Αύγουστο του 2009 της οικοδομικής άδειας ή προκειμένου να βελτιώσει την εγκεκριμένη αρμοδίως αρχιτεκτονική μελέτη χωρίς προηγούμενη εντολή από την υπηρεσία του Δήμου. Ορισμένες από τις αλλαγές στις οποίες προέβη η ανάδοχος εταιρεία έχριζαν τουλάχιστον την ενημέρωση του φακέλου της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας του υπό κρίση έργου.

Οι αλλαγές αυτές έπρεπε πρώτα να έχουν συμπεριληφθεί για να επικαιροποιηθεί η μελέτη εφαρμογής, να εγκριθούν από το ΥΠ.ΠΟ. και μετά να υποβληθούν στο φάκελο της Πολεοδομίας. Είναι φανερό ότι η διαδικασία έγκρισης της μελέτης εφαρμογής είναι χρονοβόρα και ο ανάδοχος στις 23-11-2010 υπέβαλε στην υπηρεσία την επικαιροποιημένη μελέτη εφαρμογής μετά από μια σειρά αυτοψιών και εγγράφων για τη διόρθωση και συμπλήρωσή της. Στις 22-12-2010 το ΥΠ.ΠΟ. γνωμοδότησε ως προς την έγκριση της μελέτης εφαρμογής, στις 3-6-2011 εκδόθηκε από την Πολεοδομία η αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας για τη νομιμοποίηση των εργασιών που είχαν εκτελεστεί καθ’υπέρβαση της αρχικής οικοδομικής άδειας και στις 21-9-2011 η ανάδοχος εταιρεία συμπλήρωσε τον φάκελο της επικαιροποιημένης μελέτης εφαρμογής με κάποιες επιπλέον αλλαγές, στις οποίες προέβη μετά την τελευταία αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας.

Ο κ. Σπηλιώπουλος από την Τεχνική Υπηρεσία τόνισε ότι «οι παρεμβάσεις του εργολάβου δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την Υπηρεσία του Δήμου και δεν θα πληρωθούν. Οπότε θα υπάρχει μείωση στη δαπάνη του έργου». Οσο για την ολοκλήρωση του έργου ανέφερε ότι «το έργο από τεχνικής υπηρεσίας έχει λήξει από τα τέλη του 2011, αλλά υπάρχει μία εκκρεμότητα καθώς χρωστάει ο Δήμος 150.000 ευρώ στον εργολάβο».

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αθανάσιος Μπούρας δήλωσε ότι μετάνιωσε που είχε ψηφίσει σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο υπέρ της μείωσης του προστίμου του εργολάβου απ΄τη στιγμή που το Καμίνι έχει καθυστερήσει να ολοκληρωθεί λόγω του εργολάβου.

Απ΄την άλλη, ο κ. Αρης Παπαδοκωστόπουλος του «Αλλου Δρόμου» χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η μελέτη εφαρμογής αναφέρεται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ενώ θα έπρεπε να έχει έρθει το θέμα νωρίτερα λέγοντας ότι «ορισμός της διαπλοκής σημαίνει εκ των υστέρων να κάνουμε εγκρίσεις. Για λόγους αρχής, λοιπόν, καταψηφίζω το θέμα». 

Καταψήφισε επίσης και ο κ. Γρηγόρης Χαραλαμπίδης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» δίνοντας όμως συγχαρητήρια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη μείωση που επέφερε στη δαπάνη του έργου.

Τέλος, λευκό ψήφισαν οι παρατάξεις «21ος αιώνας» και «Πράσινο Γαλάτσι» γιατί, όπως ανέφεραν, υπάρχουν κενά στο θέμα αλλά είναι σημαντικό να παραδοθεί το έργο στους δημότες. Ενώ υπέρ της έγκρισης ψήφισε ο κ. Γιώργος Καπέλης.

Πήγαινε στην κορυφή