Διευκρινίσεις Λιβάνιου στους ΟΤΑ για την ψήφιση των προϋπολογισμών

Εγκύκλιο με την ένδειξη «Εξ. Επείγον» έχει αποστείλει ο Υφυπουργός Εσωτερικών με αποδέκτες τους Δήμους και τις Περιφέρειες του Κράτους και αντικείμενο την παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του airetos.gr. Πρόκειται για την αριθμ.108/ 16.10.2019 Εγκύκλιο, που αφορά την εφαρμογή νομοθετικών τροποποιήσεων που έχει επιφέρει η νέα Κυβέρνηση με τους πρόσφατους νόμους 4623/2019 και 4625/2019.

Αναλυτικότερα, ο Θ. Λιβάνιος έδωσε τις κάτωθι εξαιρετικά σημαντικές διευκρινίσεις στην Αυτοδιοίκηση:
I] Στην παρ.8 του αρ.77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1.α του αρ.12του ν.4623/2019και ισχύει, ορίζεται ότι: «Η συζήτηση και η ψήφιση του π/υ διεξάγεται επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ. 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας».
Επί των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου διευκρινίζεται ότι από αυτές δεν εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η έννοια της εναλλακτικής πρότασης, σε ποιο βαθμό δηλ. αυτή πρέπει να αφίσταται της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για να χαρακτηριστεί «εναλλακτική».
Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η νόμιμη υποχρέωση ισοσκέλισης, τουλάχιστον, του π/υ, οπότε η διαφοροποίηση έστω και ενός ΚΑ πιθανόν να συνεπάγεται τις κατάλληλες προσαρμογές σε άλλον ή άλλους κωδικούς, ώστε να επιτυγχάνεται η ισοσκέλιση.
II] Στην παρ.9 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.12 παρ. 1.β. του ν.4623/2019, ορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «… Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες Συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Οικονομική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του π/υ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο».
III] Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία εναλλακτική πρόταση προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα διεξαχθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ.8 του αρ.77 του ν.4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.
IV] Η αναμόρφωση του π/υ αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του π/υ, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του αρ.77 του ν.4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ.5 του ίδιου άρθρου: «Η Εκτελεστική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του π/υ και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».
V] Με την παρ.1 του αρ.14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν.4625/2019, τροποποιείται η περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 του ν.3852/2010 ως ακολούθως: «ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον π/υ πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.»
Με το τελευταίο εδάφιο απονέμεται στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα για την εξειδίκευση των πιστώσεων πριν την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, όποτε κάτι τέτοιο απαιτείται. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο να υφίστανται ήδη εκδοθείσες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, σε θέματα όπου έχει τη σχετική αρμοδιότητα, με τις οποίες να αποφασίζεται η διενέργεια δαπανών για συγκεκριμένους σκοπούς ή με συγκεκριμένους αποδέκτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Τέτοιες περιπτώσεις είναι, ενδεικτικά:
– Οι δαπάνες που αφορούν εθνικές ή τοπικές γιορτές ή άλλες πολιτιστικές, μορφωτικές, ψυχαγωγικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις, τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων ή τουριστική προβολή του Δήμου.
– Οι δαπάνες του αρ.202 του ίδιου Κώδικα για παροχή έκτακτων επιχορηγήσεων/ενισχύσεων σε νομικά ή και φυσικά πρόσωπα.
– Οι δαπάνες της παρ.3 του αρ. 70 του ν.3852/2010 «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών, που συγκροτούνται από το συμβούλιο, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση Υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους».
– Οι δαπάνες της περ.30 της παρ.4 του αρ.94 του ίδιου νόμου: «Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3) των μελών του».
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον έχει ήδη εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συγκεκριμένους σκοπούς ή με συγκεκριμένους αποδέκτες, όπως ήδη αναφέραμε, η απόφαση αυτή δεσμεύει την Οικονομική Επιτροπή, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας της τελευταίας, όπως περιγράφεται στο τελευταίο εδάφιο της περ.ε’ της παρ.1 του αρ.58 του ν.3852/2010.

Πήγαινε στην κορυφή