Καθορίστηκε η διαδικασία επιχορήγησης Δήμων για απλήρωτες υποχρεώσεις

Όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία, που αφορά την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεών τους από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις, καθόρισε ο Υπουργός Εσωτερικών.

H Yπουργική Απόφαση έρχεται σε εφαρμογή του αρ. 233 του ν.4635/2019, το οποίο έχει ήδη τροποποιηθεί με την παρ.1 του αρ.45 του ν.4647/2019 και πρόκειται για Πρόγραμμα επιχορήγησης όχι με νέα επιπλέον χρήματα προς την Αυτοδιοίκηση, αλλά από χρηματικά διαθέσιμα έως 40 εκατομμυρίων ευρώ του «Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ» που μεταφέρονται στο λογαριασμό «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».
Η Υπ. Απόφαση λοιπόν, προσδιορίζει τη διαδικασία επιχορήγησης των Δήμων «για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 που αφορούν σε αξιώσεις των συμμετεχόντων στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/1998 και τέλος για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως τη 16η Δεκεμβρίου 2019 από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.11 του ν.1068/1980.»
Η διαδικασία προϋποθέτει ότι ο Δήμος υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης στο ΥΠΕΣ συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση με τις διαταγές πληρωμής, τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Το ΥΠΕΣ, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των Δήμων, εκδίδει Υ.Α. επιχορήγησης. Με την έκδοση της Υ.Α. επιχορήγησης και την κοινοποίησή της στους Δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση.
Υπογραμμίζουμε δύο σημαντικές ημερομηνίες:
– τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά έως και την 30η Απριλίου2020,
– το παρόν πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την30η Σεπτεμβρίου 2020. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την ολοκλήρωση, προστίθεται στους προς απόδοση ΚΑΠ των Δήμων και κατανέμεται με Υ.Α. σε Δήμους κατά την παρ.4 του αρ.259 του Καλλικράτη.
Επισημαίνεται ότι:
Ι) Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων δυνάμει της παρ.15 του αρ.20 του ν.2639/98, αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης (όπως απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις, εργατικές διαφορές, ανταποδοτικά τέλη κτλ).
ΙΙ) Για τις υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε., απαιτείταιη συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2 της Υ.Α., των στοιχείων του εγγράφου με το οποίο έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Επιπρόσθετα θα πρέπει:
(α) να τεκμηριώνονται οι λόγοι συσσώρευσης των νέων αυτών ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ και
(β) να περιγράφονται συγκεκριμένες ενέργειες του Δήμου καθώς και χρονοδιάγραμμα αυτών στο πλαίσιο της αριθμ.135275/19.5.2017 (ΦΕΚ 1751 Β΄) ΚΥΑ περί έγκρισης γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος, από τις οποίες θα εξασφαλίζεται η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμών οφειλών προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΙΙΙ) Για τις δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση στο αντίστοιχο πεδίο του Υποδείγματος 2, των στοιχείων του σχετικού πιστοποιητικού περί μη ασκήσεως ενδίκων μέσων από το αρμόδιο Δικαστήριο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής ή Διοικητικής Δικονομίας, καθώς και η προσκόμιση αυτού με το αίτημα επιχορήγησης. Ελλείψει του εν λόγω πιστοποιητικού δεν θα είναι δυνατή η επιχορήγηση του Δήμου.
ΙV) Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και οι ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που δύναται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ.
V) Δεν μπορούν να συμπεριληφθούν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, ως προς το νόμω βάσιμο αυτών, υπάρχει αντίθετη νομολογία Ανωτάτου Δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή