Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου η Οικονομική Επιτροπή

«Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών» θα συνεδριάσει στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Οικονομική Επιτροπή, την 12η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Διαβίβαση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των ειδών της υπ’αριθ.27715/10.12.2020 σύμβασης προμήθειας ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

2ο Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Περιοχής Κρητικά».

3ο Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.395,00) που αφορά την προμήθεια Χημικού Σαπουνιού – Απολυμαντικού για το πλύσιμο οδών και πεζοδρομίων λόγω κορωνοϊού Covid-19.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή