Δήμος Αιγάλεω: Νέο καινοτόμο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας

Δήμος Αιγάλεω
Δήμος Αιγάλεω: Νέο καινοτόμο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας

Στον Α’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την 1η εβδομάδα του Μαΐου 2022 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες, καλεί η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω. Στόχος του προγράμματος, το οποίο προσφέρεται δωρεάν, είναι να παράσχει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση στους ωφελούμενους που επιθυμούν να ξεκινήσουν καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων καθώς και στελέχη νέο-ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων, με καινοτόμες δραστηριότητες.

Αναλυτικά, η μικρο-θερμοκοιτίδα του Δήμου Αιγάλεω καλεί τους παρακάτω δυνητικά ωφελούμενους να υποβάλουν Αίτηση για τη συμμετοχή τους στον Α’ Κύκλο του Επιχειρηματικού Προγράμματος προ-θερμοκοίτισης το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει την 1η εβδομάδα του Μαΐου 2022 και θα έχει διάρκεια 18 εβδομάδες.
Οι υπηρεσίες του προγράμματος προσφέρονται στους ωφελούμενους δωρεάν.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα της μικρο-θερμοκοιτίδας του Δήμου Αιγάλεω πρόκειται να προσφέρει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, σύγχρονη εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση, σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ωφελούμενοι του Προγράμματος μπορεί να είναι:
Σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων.
Στελέχη νέο-ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων, με καινοτόμες δραστηριότητες.
Άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω, με δυνατότητα νόμιμης εργασίας στην Ελλάδα.
Στη περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης, μέγιστη χρονική περίοδος από την ίδρυση της επιχείρησης: 5 έτη
Στη περίπτωση υφιστάμενης επιχείρησης, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) που πρόκειται να λάβει (καθώς και οι τυχόν συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις) με τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα (αξίας 26.155,58 ευρώ προ ΦΠΑ), αθροιζόμενη με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχει λάβει η επιχείρηση κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και το τρέχον έτος, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στάδιο 1: Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας – εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου (business plan) (80 ώρες σε χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων)
Κατά το στάδιο αυτό οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν μια σειρά από εξειδικευμένα επιχειρηματικά σεμινάρια, με στόχο να ενημερωθούν για σημαντικά επιχειρηματικά θέματα και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε κρίσιμους τομείς, που σχετίζονται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, καθώς και στον τρόπο εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η θεματική εξειδίκευση των σεμιναρίων θα διαμορφωθεί ανάλογα με την αξιολόγηση των επιμέρους αναγκών των ωφελουμένων.
Στάδιο 2: Ωρίμανση – υλοποίηση Επιχειρηματικών Σχεδίων – Εξατομικευμένη Καθοδήγηση (Coaching) (120 ώρες σε χρονικό διάστημα 10 εβδομάδων)
Κατά το στάδιο αυτό, οι ωφελούμενοι, με την υποστήριξη και την καθοδήγηση των μεντόρων, των συμβούλων και του προσωπικού διαχείρισης της προ-θερμοκοιτίδας, θα εξειδικεύσουν το επιχειρηματικό σχέδιο, το σχέδιο marketing, ταυτότητας / επικοινωνίας (branding) και θα διερευνήσουν τα θέματα χρηματοδότησης και δικτύωσης της ανάπτυξης του προϊόντος / επιχειρηματικής ιδέας τους.
Στάδιο 3: Ολοκλήρωση προθερμοκοίτισης – αποφοίτηση (40 ώρες σε διάστημα 4 εβδομάδων)
Κατά το στάδιο αυτό, οι ωφελούμενοι, θα υποστηριχθούν σε θέματα ίδρυσης, χρηματοδότησης, δικτύωσης της επιχείρησής τους και έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων / επιχειρηματικών σχημάτων) μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στο Επιχειρηματικό Πρόγραμμα (Κύκλο) της μικρο-θερμοκοιτίδας, συμπληρώνοντας την σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της ιστοσελίδας / website της μικρο-θερμοκοιτίδας: https://hub.egaleo.gr/
Η Αίτηση θα περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία του Αιτούντα και περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας τους. Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης με ομάδες κριτηρίων και ενδέχεται να ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον ενημερωτικά στοιχεία σχετικά με την Αίτησή τους. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων (σε ομάδες ή μεμονωμένοι) που θα εγκριθούν για ένταξη στο Πρόγραμμα / Κύκλο θα είναι έως 20, λόγω του περιορισμού των διαθέσιμων θέσεων εργασίας της μικρο-θερμοκοιτίδας.
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης συμμετοχής για το Α’ Κύκλο του Προγράμματος λήγει στις 17 Απριλίου 2022.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή