Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση

ΕΛΛΑΔΑ
Σε ισχύ οι νέες διατάξεις για την Αυτοδιοίκηση

Τον αριθμό 4954/2022 πήρε ο Νόμος, πλέον, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α’ 136) και αφορά το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που προκάλεσε σάλο στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξαιτίας του Άρθρου που κατήργησε το δικαίωμα των Δημοτικών Συμβούλων – Επικεφαλής Παρατάξεων να θέτουν προ ημερησίας κατεπείγοντα θέματα στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Το Νομοσχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με 52 άρθρα, κατατέθηκε με 67 και τελικά έφτασε να ψηφίζεται με 91 άρθρα.

Όπως αναφέρει ο airetos.gr ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Νόμος 4954/2022 περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, όπως:
• Άρθρο 41: Η απαγόρευση των Δημοτικών Παρατάξεων της Αντιπολίτευσης να θέτουν προ ημερησίας κατεπείγοντα θέματα στα Δημοτικά Συμβούλια
• Άρθρο 52: Θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου, όχι μόνο για τις μετατάξεις, αλλά και για τις αποσπάσεις των Δημοτικών Υπαλλήλων Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης
• Άρθρο 57: Οι Σύμβουλοι/Συνεργάτες Δημάρχων θα συντάσσουν έγγραφα των Οικονομικών Υπηρεσιών
• Άρθρα 63 – 67: Πολιτικά πρόσωπα θα διοριστούν στην ηγεσία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
• Άρθρο 73: Νέες αλλαγές για τις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης, και σε συγκεκριμένες περιφέρειες, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, παίρνει τις αρμοδιότητες το Υπουργείο
• Άρθρο 74: Κι άλλη παράταση για τη «Διοικητική Υποστήριξη» Δήμων, έως την Πρωτοχρονιά 2023
• Άρθρο 78: Άλλαξαν πάλι οι τρόποι συνεδριάσεων σε Δήμους και Περιφέρειες
• Άρθρο 42: Πρόσθετη εξαίρεση στις επιχορηγήσεις Ανωνύμων Εταιρειών Ο.Τ.Α.
• Άρθρο 43: Διάθεση εσόδων Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
• Άρθρο 44: Αδήλωτα τετραγωνικά
• Άρθρο 45: Αναδοχή οφειλών λυομένων Νομικών Προσώπων από Ο.Τ.Α.
• Άρθρο 46: Προσθήκη στο νομικό πλαίσιο για τις Προγραμματικές Συμβάσεις της Αυτοδιοίκησης
• Άρθρα 55 – 56: Σημειακές τροποποιήσεις στον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, για τις κρίσεις Προϊσταμένων
• Άρθρο 51: Εκκίνηση ημερομηνίας κατάρτισης συμβάσεων ορισμένου χρόνου
• Άρθρο 69: Παράταση στο Πρόγραμμα «Θησέας»
• Άρθρο 70: Παράταση για τις χρηματικές επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία από Δήμους
• Άρθρο 71: Εξαίρεση ετών για την υποχρεωτική λύση Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ
• Άρθρο 72: Τροποποίηση στο άρθρο για το πότε δεν απαιτείται Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
• Άρθρο 75: Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. και «Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
• Άρθρο 76: Παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
• Άρθρο 79: Έλεγχοι Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας από γειτονική Περιφερειακή Ενότητα
• Άρθρο 81: Διόρθωση στοιχείων Μητρώων Δημοσίου Τομέα
• Άρθρα 31 – 40: Αλλαγές για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, με ειδικά το άρθρο 37 για τις «Αρμοδιότητες Ο.Τ.Α.»
• Άρθρα 58-60 Νέο πλαίσιο για την Υπαίθρια Διαφήμιση με τροποποίηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α.

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 41
Άρθρο 41 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί θεμάτος εκτός ημερήσιας διάταξης – Τροποποίηση παρ.7 άρθρου 67 ν. 3852/2010
Στο τρίτο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) μετά από τις λέξεις «ή του δημάρχου» διαγράφονται οι λέξεις «ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης» και η παρ.7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
»Οι σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) μέρες προ της δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρ.4 να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα, τα οποία ο πρόεδρος δύναται να εντάξει στα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αν ο πρόεδρος δεν εγκρίνει την ένταξη των θεμάτων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του, που λαμβάνεται από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του μετά από το πέρας της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορεί είτε να λάβει απόφαση συζήτησης και λήψης απόφασης επί των θεμάτων αυτών είτε να αναβάλει τη συζήτηση αυτών για ειδική συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται εντός των δεκαπέντε (15) επόμενων ημερών από την ολοκλήρωση της τακτικής του συνεδρίασης.
»Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»

Ο COVID-19 ΑΛΛΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Το Άρθρο 78 αναφέρεται στη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.
«Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και Β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:
α) είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 και της παρ.1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
γ) είτε δια ζώσης,
δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.
Στην περίπτωση της διά ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ.γ’ οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 58 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Άρθρο 58 Αρμοδιότητα καθορισμού χώρου προβολής διαφημίσεων – Τροποποίηση παρ.4 άρθρου 3 του ν. 2946/2001.
Στην παρ.4 του άρθρου 3 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» και β) στο δεύτερο εδάφιο μετά από τη φράση «οι χώροι καθορίζονται ύστερα από» διαγράφονται οι λέξεις «γνώμη των δευτεροβάθμιων ΕΠΑΕ και» και η παρ.4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Η αρμοδιότητα καθορισμού χώρων για την προβολή διαφημίσεων κατά μήκος των εθνικών οδών, εκτός κατοικημένων περιοχών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητόδρομων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας καθώς και σε χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ) ανήκει στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι χώροι καθορίζονται ύστερα από γνώμη της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομων (ΤΕΟ Α.Ε.) ή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) αντιστοίχως. η γνώμη του ΤΕΟ Α.Ε. ζητείται για τον καθορισμό των πιο πα΄νω χώρων σε τμήματα εθνικών οδών που βρίσκονται εκτός κατοιημένων περιοχών και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι ανώτερο των εβδομήντα (70) χιλιομέτρων την ώρα. Οι διατάξεις των παρ.1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως για την έκδοση των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου. Προκειμένου για εθνική οδό ή τμήμα της ή αυτοκινητόδρομο, τον οποίο εκμεταλλεύται φορέας άλλος πλην του ΤΕΟ Α.Ε., αντί της ανωτέρω γνώμης του ΤΕΟ Α.Ε., ο καθορισμός γίνεται ύστερα από γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της εθνικής οδού ή του τμήματός της ή του αυτοκινητόδρομου. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2696/1999 διατηρούνται σε ισχύ».

ΑΡΘΡΟ 59 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
1. Η παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση:
α) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση,
β) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αν η παράβαση τελέστηκε κατά μήκος των εθνικών οδών, των επαρχιακών οδών και εντός των ζωνών απαγόρευσης που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2696/1999, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητόδρομων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (ΣΕΑ),
γ) του οικείου περιφερειάρχη ή του οικείου χωρικού αντιπεριφερειάρχη, για παραβάσεις που τελούνται στους οδικούς άξονες, των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχουν οι περιφέρειες. Ειδικότερα, τα όργανα της περ.γ) επιβάλλουν πρόστιμο για παραβάσεις στις επιφάνειες τεχνικών έργων, στις διαχωριστικές νησίδες, στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης, στους χώρους προσωρινής στάθμευσης, σε τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, στο κατάστρωμα των οδών, σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας αρμοδιότητάς τους.
»Το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων και αποδίδεται στον φορέα που το επέβαλε».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2946/2001 τροποποιείται ως προς το ύψος του προστίμου και την προϋπόθεση προσδιορισμού του και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το ύψος του προστίμου ανέρχται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών, σύμφωνα με τον ΚΟΚ.»

ΑΡΘΡΟ 60 ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με απόφαση του φορέα της παρ.2 του άρθρου 8 ο οποίος έχει την αρμοδιότητα επιβολής προστίμου.
»Ειδικότερα:
α) Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους άνευ ή κατά παρέκκλιση των αδειών της παρ.1 του άρθρου 5 στα οποία δεν αναγράφονται τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 4 καθώς και σε κολώνες φωτισμοόυ ή στύλους κατά μήκος δημοτικών οδών, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται εντός πέντε (5) ημερών από την καθ’οιονδήποτε τρόπο ενημέρωση του οικείου δήμου και με ευθύνη αυτού χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του πρώτου εδαφίου.
β) Αναλόγως, σε περίπτωση που τοποθετούνται πλαίσια και διαφημίσεις σε χώρους αρμοδιότητας της περιφέρειας ή της αποκεντρωμένης διοίκησης, αυτά απομακρύνονται εντός πέντε (5) ημερών με ευθύνη αυτών.
γ) Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου τα παραχωρημένα εθνικά δίκτυα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης.
δ) Οι φορείς της παρ.2 του άρθρου 8 υποχρεούνται να διαθέτους στην ιστοσελίδα τους ειδική φόρμα υποβολής ηλεκτρονικής αναφοράς παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.»
2. Η παρ.2 του άρθρου 9 ν. 2946/2001 τροποποιείται ως προς της διαδικασία αφαίρεσης των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών ή πλαισιών και υποστηριγμάτων των διαφημίσεων και η παρ.2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Μετά την έκδοση της απόφασης της παρ.1, η περιφέρεια ή ο δήμος ή η αποκεντρωμένη διοίκηση κατά περίπτωση υποχρεούνται να αφαιρέσουν είτε με ίδια μέσα είτε μέσω ανάθεσης σε εργολάβο, τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή επιγραφές ή τα παράνομα πλαίσια και υποστηρίγματα των διαφημίσεων στους χώρους αρμοδιότητάς τους, στους οποίους συντελέστηκαν οι παραβάσεις και ασχέτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών.
»Η αφαίρεση κατά τα παραπάνω πραγματοποιείται ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου χωρίς να δημιουργείται καμία ευθύνη των ανωτέρω οργάνων για την τύχη των αφαιρούμενων διαφημίσεων, κατασκευών και υλικών ή επιγραφών.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 τροποποείται ως προς το αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό των δαπανών στους υπαίτιους και η παρ.5 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Οι δαπάντες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του περιφερειάρχη ή του δημάρχου ή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.»
4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 2946/2001 οι λέξεις «στο Δήμο, την Κοινότητα ή την Περιφέρεια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στην περιφέρεια ή τον Δήμο» και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Κατά της αποφάσεως της παρ.1 επιτρέπται προσφυγή από τον καθ’ού η απόφαση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίησή της, ενώπιον του αρμοδίου κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου, η οποία επιδίδεται μέσα από την ίδια προθεσμία, με επιμέλεια του προσφεύγοντα στην περιφέρεια ή τον δήμο που εξέδωσε την προσβαλόμενη απόφαση, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή