Νόμος για τα Αθλητικά Μπαλόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Νόμος για τα Αθλητικά Μπαλόνια

Ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό των λεγόμενων μπαλονιών που δημιουργούν στεγασμένους αθλητικούς χώρους έρχεται να λύσει το άρθρο 114 του νομοσχεδίου που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση στην Βουλή με τίτλο «Διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και την προστασία του φυσικού και χωροταξικού περιβάλλοντος».
Ένα τέτοιο μπαλόνι είναι κι αυτό της φωτογραφίας και βρίσκεται στο δικό μας Παλαί.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 114 «Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012» αναφέρονται τα εξής:
«Στην παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί θόλων αθλητικών εγκαταστάσεων, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης τωνμσχετικών αδειών μικρής κλίμακας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: »1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προ-
ορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικούμαθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους,
ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους.»Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν ταμανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές.
»Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμενων θόλων απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς χώρους της παρ. 1 απαιτείται προ της έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.». Αρμόδιοι και άνθρωποι του αθλητικού χώρου θεωρούν πως είναι μια πολύ καλή λύση τα μπαλόνια καθώς μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και σε οποιαδήποτε διάσταση, προσωρινά ή μόνιμα, σε οποιονδήποτε χώρο με κόστος κάτω των 300.000 ευρώ και ως προμήθεια. Σίγουρα, ωστόσο, απαιτείται μεγάλη προσοχή στις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Πηγές

φωτογραφια αρχειου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή