Δήμος Γαλατσίου: Πώς θα ασκούνται οι αρμοδιότητες των δύο νομικών προσώπων του που καταργούνται

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Πώς θα ασκούνται οι αρμοδιότητες των δύο νομικών προσώπων του που καταργούνται

Νέο τοπίο έχει διαμορφωθεί στους δήμους μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καθώς ναι μεν αυτά καταργήθηκαν αλλά οι δραστηριότητες που αυτά εξυπηρετούσαν συνεχίζουν να υφίστανται και οι δήμοι καλούνται αυτοί να τις εκτελέσουν. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου στο νέο αυτό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από 1η/1/2024, ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, με την υπ’αριθμ. 1527/18.01.2024 απόφασή του ορίζει τα εξής σχετικά με τα δύο ΝΠΔΔ που καταργήθηκαν στον Δήμο μας, δηλαδή τον «Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δ. Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» και τον «Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου».

ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, θα ασκούνται ως εξής:

I) H άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς Πολιτιστικών Δράσεων, Εκδηλώσεων Φεστιβάλ, Αθλητικών Προγραμμάτων, Διαχείρισης, Οργάνωσης Άλσους Βεΐκου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων και της Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου ως εξής:
– Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, που περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά ως προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
β) Τμήμα Πολιτιστικών, Περιβαλλοντικών Δράσεων – Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ
γ) Τμήμα Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης (χορός, εικαστικά, τέχνες, θέατρο κλπ)
δ) Τμήμα Αθλητικών Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων
ε) Τμήμα Διαχείρισης, Οργάνωσης Άλσους Βεϊκου και Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Η άνω οργανική μονάδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δ. Γαλατσίου η παραπάνω οργανική μονάδα «Διεύθυνση Διοικητικού, Οικονομικού, Πολιτισμού και Αθλητισμού» με τα Τμήματά της θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και θα υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο.

II) Άσκηση αρμοδιοτήτων με τις οργανικές μονάδες του Δήμου:
Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου και των μονομελών και συλλογικών οργάνων αυτού, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με αντίστοιχες αρμοδιότητες του οικείου Δήμου (δημοσίων σχέσεων, διαχείρισης των εσόδων και δαπανών, προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), θα ασκούνται – μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (Τμήματα) των κάτωθι Διευθύνσεων του Δήμο και ειδικότερα:
α) Οι αρμοδιότητες του «Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Χορηγών» του καταργηθέντος ΝΠ θα ασκούνται από το «Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων, Σχέσεων» του Δήμου.
β) Οι αρμοδιότητες του «Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού» της Διεύθυνσης Διοικητικού, Οικονομικού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του καταργηθέντος νομικού προσώπου που άπτονται κυρίως σε θέματα: i) της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις) ii) λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου θα ασκούνται από το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας αντίστοιχα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και
γ) των διαδικασιών ανάθεσης των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, της παραλαβής κάθε είδους υλικών παγίων θα ασκούνται από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης,
δ) της τήρησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, της έκδοσης των ενταλμάτων πληρωμής των δικαιούχων θα ασκούνται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Τήρησης Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, και
ε) της διαχείρισης των εσόδων, θα ασκούνται από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η κάθε μία οργανική μονάδα του Δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ, στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και σκοπών και δράσεων του καταργηθέντος νομικού προσώπου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συστατική πράξη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω ΟΕΥ του καταργηθέντος νομικού προσώπου.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
Οι αρμοδιότητες του ανωτέρω καταργούμενου ΝΠΔΔ του Δήμου μας, θα ασκούνται ως εξής:

I) H Άσκηση των αρμοδιοτήτων στους τομείς ήτοι: η παροχή σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια, η ολόπλευρη σωματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά ανάπτυξη των παιδιών, η οργάνωση και συγκέντρωση των γονέων κατά παιδικό σταθμό για ενημέρωση, η σύνταξη του διαιτολογίου και η οργάνωση και υλικοτεχνική υποδομή των Παιδικών Σταθμών, η διοργάνωση πολιτιστικών και παιδαγωγικών εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών, η αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας των ατόμων της τρίτης ηλικίας που ασκούνταν από τις κάτωθι οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, θα συνεχίσουν να εκτελούνται από τις ίδιες οργανικές μονάδες του νομικού προσώπου, οι οποίες θα λειτουργούν επικουρικά προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου, ως εξής:
– Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:
1: Τμήμα Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης το οποίο θα λειτουργεί επικουρικά ως προς τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου.
1.1 Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού – Επιμόρφωσης
1.2. Γρ. Οικονομικής Υποστήριξης
1.3. Γραφείο Προμηθειών Υλικών/Εξοπλισμού/Υπηρεσιών
2: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Α’ Παιδικός Σταθμός
3: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Β’ Παιδικός Σταθμός
4: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Γ’ Παιδικός Σταθμός
5: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Δ’ Παιδικός Σταθμός
6: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ε’ Παιδικός Σταθμός
7: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής ΣΤ’ Παιδικός Σταθμός
8: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Ζ’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
9: Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Η’ Βρεφονηπιακός Σταθμός
10: Τμήμα Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
1ο Γραφείο Α’ ΚΑΠΗ
2ο Γραφείο Β’ ΚΑΠΗ
3ο Γραφείο Γ’ ΚΑΠΗ
4ο Γραφείο Δ’ ΚΑΠΗ
Η ως άνω οργανική μονάδα θα εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια δομή και στελέχωση, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων ευθύνης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 και οι προϊστάμενοι θα λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης. Μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Γαλατσίου η παραπάνω οργανική μονάδα «Διεύθυνση του ΝΠΔΔ» με τα Τμήματα και τα Γραφεία της θα μεταφερθεί αυτοτελώς στο Δήμο και θα υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο.

II) Άσκηση αρμοδιοτήτων με τις οργανικές μονάδες του Δήμου:
Υπηρεσίες λειτουργικής υποστήριξης του ανωτέρω καταργηθέντος νομικού προσώπου και των μονομελών και συλλογικών οργάνων αυτού, με οριζόντιες υποστηρικτικές αρμοδιότητες, ομοειδείς με αντίστοιχες αρμοδιότητες του οικείου Δήμου, (δημοσίων σχέσεων, σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δαπανών, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού), θα ασκούνται – μέχρι τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – από τις αντίστοιχες καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες (Τμήματα) των κάτωθι Διευθύνσεων του Δήμου και ειδικότερα:
α) Οι αρμοδιότητες του «Αυτοτελούς Γραφείου Προέδρου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» του καταργηθέντος ΝΠ θα ασκούνται από το «Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων» του Δήμου και από το «Τμήμα Προγραμματισμού – Οργάνωσης, Ποιότητας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» της Διεύθυνσης Προγραμματισμού – Οργάνωσης, Ποιότητας, Ανάπτυξης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
β) Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού – Επιμόρφωσης Προσωπικού του Τμήματος Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης του καταργηθέντος νομικού προσώπου που άπτονται κυρίως σε θέματα: i) της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (προσλήψεις), ii) λειτουργίας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου θα ασκούνται από το Τμήμα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας αντίστοιχα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και
γ) Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης του καταργηθέντος νομικού προσώπου κατά το μέρος τους που άπτονται κυρίως σε θέματα της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, θα ασκούνται από το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Τήρησης Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
δ) Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών του Τμήματος Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης του καταργηθέντος νομικού προσώπου που άπτονται κυρίως σε θέματα των διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών θα ασκούνται από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, και
ε) της διαχείρισης των εσόδων, θα ασκούνται από το Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Η κάθε μία οργανική μονάδα του Δήμου επεμβαίνει κατά τεκμήριο δικής της αρμοδιότητας σύμφωνα με τον οικείο ΟΕΥ , στον κύκλο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και σκοπών και δράσεων του καταργηθέντος νομικού προσώπου, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη συστατική πράξη του σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ανωτέρω ΟΕΥ του καταργηθέντος νομικού προσώπου.

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Η προηγούμενη υπ’ αριθμ. 497/16-1-2024 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου με την οποία όριζε τους Αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες που τους αναθέτει, συμπληρώνεται πλέον με νεότερη σύμφωνα με την οποία ο Δήμαρχος Γαλατσίου μεταβιβάζει:
• Στην δημοτική σύμβουλο Γεωργία Κιτσίνη, ως άμισθη Αντιδήμαρχο, του Δήμου Γαλατσίου Υπεύθυνη της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, τις αρμοδιότητες της εποπτείας, ελέγχου και παρακολούθησης της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Δ/νσης πλην χρηματικών ενταλμάτων.
• Στον δημοτικό σύμβουλο Σπύρο Αργυρό, ως έμμισθο Αντιδήμαρχο, την εποπτεία, έλεγχο και την παρακολούθηση της εύρυθμης, ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Γαλατσίου καθώς και την υπογραφή πάσης φύσεως εγγράφων της Δ/νσης πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Πήγαινε στην κορυφή