Ειδικό Συνεργάτη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων αναζητά ο Δήμαρχος Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ειδικό Συνεργάτη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων αναζητά ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Ειδικό Συνεργάτη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων αναζητά ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος. Γνωστοποιεί την πρόθεσή του αυτή προκειμένου όσοι ενδιαφέρεστε και διαθέτετε φυσικά τα γενικά και τυπικά προσόντα να καταθέσετε το βιογραφικό σας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού του Δήμου Γαλατσίου έως την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2024.

Πρόκειται για μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με αντικείμενο θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων.
Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) και πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι-ες είναι τα εξής:
• Να έχουν Ελληνική Ιθαγένεια ή την Ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 12 του Ν.3584/2007).
• Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος) βάσει του άρθρου 13 του Ν.3584/2007.
• Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του Ν.3584/2007).
• Να έχουν εκπληρώσει (προκειμένου περί αρρένων) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρ. 15 του Ν.3584/2007).
• Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την παραπάνω θέση (άρθρο 16 του Ν.3584/2007).
• Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 του Ν.3584/2007).
• Να μην έχουν το κώλυμα του αρ.76 του ν.4622/2019(Α΄133).
Να είναι κάτοχοι διπλώματος η πτυχίου Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
Να διαθέτουν ειδίκευση στο αντίστοιχο αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 163 παρ.3Α του Ν.3584/2007, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου, του Ειδικού Συνεργάτη και του Επιστημονικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να εισάγονται εξαιρέσεις από τα ασυμβίβαστα της παρούσας, με ανάλογη εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 29 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006 Α’ 114). Υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας του Δήμου, οι Ειδικοί Σύμβουλοι, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Επιστημονικοί Συνεργάτες, εφόσον κατέχουν τον απαιτούμενο τίτλο σπουδών και τα λοιπά προσόντα, μπορούν να συντάσσουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, μελέτες και τεύχη διαγωνισμών για έργα, υπηρεσίες και προμήθειες του Δήμου, καθώς και σχέδια αποφάσεων αναθέσεων, συμβάσεων και ενταλμάτων για τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Αίτηση συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητούν υπόδειγμά αίτησης στην ιστοσελίδα του Δ. Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr), «Ανακοινώσεις/ Προκηρύξεις / Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Γαλατσίου.»
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 11 έως και 17 του ν.3584/2007 (Α’ 143), καθώς & ότι δεν συντρέχει κώλυμα πρόσληψης τους, σύμφωνα με το αρ.76 του ν.4622/2019(Α’ 133).
• Αντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Τίτλοι σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης για την ισοτιμία και την βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της εμπειρίας, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και το χρονικό διάστημα της εμπειρίας.
• Βιογραφικό σημείωμα.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11146 Γαλάτσι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψιν κας Ν. Ρηγάκου (τηλ. επικοινωνίας: 2132055325), έως και την Τετάρτη 14.02.2024.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πήγαινε στην κορυφή