Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι 22/4 οι αιτήσεις για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι 22/4 οι αιτήσεις για τον Συμπαραστάτη του Δημότη

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνεχίζει να αναζητά ο Δήμος Γαλατσίου και για το λόγο αυτό παρατείνει την προθεσμία κατάθεσης βιογραφικών των ενδιαφερομένων έως την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 17:30.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και Επιχείρησης αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό διαμεσολάβησης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ.
Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας και υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Σημειώνεται ότι στη θέση αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 4804/2021.
Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.
Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης λαμβάνεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του Συμπαραστάτη του Δημότη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ. 1 άρθρο 51 Ν. 4873/2021).

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση – αίτηση που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου έως την 22α Απριλίου 2024 και ώρα 17.30, ημερομηνία συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη της απόφασης επιλογής.
Η αίτηση – δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του αιτούντος θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης και από υπεύθυνη δήλωση που θα αναγράφει ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και δεν υφίστανται τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα του άρθρου 10 του Ν. 4804/2021.
Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (κ. Ειρήνη Καρούση, Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνο: 2132055417 – 430 – 383, email: ypolorg@galatsi.gr).

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης εντάσσεται στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου, και:
• Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου,
• Δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και
• Διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.
Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή