Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου

Π  Ρ  Ο 
Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Σύμφωνα
με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), σας καλούμε στο
Δημαρχιακό Κατάστημα την 7η Νοεμβρίου
2016
, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1o

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 590/2016 απόφασης –
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον «Καθορισμό συντελεστών τέλους
καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2o

Έκφραση γνώμης επί του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικού και
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου.

κ. Ιωάννης
Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός
& Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης
Παπαδιονυσίου

 

 

 

3o

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου υπηρεσιών του
Δήμου Γαλα-τσίου, για το έτος 2017 και εφεξής.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4o

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 579/2016 απόφασης –
εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη
Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5o

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής
Ονοματοθεσίας.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

  Πρόεδρος Δ.Σ.

6ο

Αποδοχή ή μη παραίτησης της κ. Δάσκα – Σώμου
Μαρίας μέλους της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών και πλα-τειών.

Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

7ο

Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής
Προ-στασίας και Αλληλεγγύης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και
εγκατάστασης λέβητα μονάδας θέρμανσης κεντρικού δημαρχείου, δαπάνης επτά
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (7.998,00 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.7135.0019 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας
(1) ζυγαριάς δαπάνης διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (297,60
€) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 10.7133.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας
ανταλλακτικών δισκοπρίονου δαπάνης τετρακόσια δέκα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ
λεπτών (417,88 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 30.6264.0001 οικονομικού έτους
2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας
μηχανημάτων υπηρεσίας κήπων, δαπάνης πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα
ευρώ και είκοσι λεπτών (5.369,20 €), που θα βαρύνει τον Κ.Α 35.7131.0001
οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

12ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης
για το έργο: «Ανάπλαση Νησίδας Πρωτοπαπαδάκη από την οδό Βενιζέλου έως την
Περιφερειακή Αττικού Άλσους», ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή
παρακολούθησης και αναπληρωτή του και ορισμός υπαλλήλου γραμματειακής
υποστήριξής του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

13ο

Λήψη απόφασης, έγκριση μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης, τη διενέργεια και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση
Λεωφόρου Βεΐκου εκατέρωθεν από οδό Λ. Κόκκου ως Άλσους Βεΐκου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

14ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015, αρ. μελ. 3/2015».

κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Αντιδήμαρχος

15ο

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης των
εργασιών «Συ-ντήρηση Πρασίνου – Εργολαβία 2015» αρ. μελ. 3/2015.

κ. Γεώργιος Αμοργιανός

Αντιδήμαρχος

16ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου
ακινήτου, του κ. Σταματόπουλου Δημητρίου επί της οδού Δρίσκου 21.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

17ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου
ακινήτου, του κ. Σταματόπουλου Γεωργίου επί της οδού Δρίσκου 21.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

18ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών του κ.
Κουτσούγερα Θεόδωρου.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

Αρμόδιος κλητήρας
να επιδώσει την πρόσκληση τούτη μέσα στη νόμιμη προθεσμία.

                                                                                                                                   
                                                                                                                                                

                                                                                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

                                                                                           
  ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή