Συνεδριάσεις του Δήμου Ελευσίνας

ΔΗΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Συνεδριάσεις του Δήμου Ελευσίνας

  Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε
σε συνεδρίαση την Tρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό
Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να συζητήσουμε και
να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (του Ν.
4269/2014 ΦΕΚ 142/Α) όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ
241/Α) για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου στη θέση « Χάβωσι –
Αντλιοστάσιο» της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.

2. Λήψη απόφασης
για την ανάκληση ή μη της άδειας χρήσης λειτουργίας του καταστήματος «
Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής – πρατήριο άρτου – πώληση
τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών , ειδών σοκολατοποιίας,
μπισκοτοποιίας κλπ.» ιδιοκτησίας ΣΙΩΖΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.

3. Λήψη
απόφασης για την ανάκληση ή μη της άδειας χρήσης λειτουργίας του
καταστήματος « Παντοπωλείο – κατεψυγμένα προιόντα – αλλαντοποιίας &
τυροκομίας – οπωρολαχανοπωλείο) ιδιοκτησίας ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗΣ.
———————————————————————————————————————————————————–

«Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με
τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν.
3852/10 καλείστε την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.
Λήψη απόφασης για την σύναψη Σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow
account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» – Α.Π. 4: Αστική
Βιώσιμη Κινητικότητα και αποδοχή του τρόπου χρηματοδότησης.

2. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 και της Έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

3.
Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας, μηνός Νοεμβρίου 2016 του
Ετησίου Προγράμματος Δράσης.

4. Έγκριση οικονομικού απολογισμού
έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

5. Έγκριση οικονομικού
απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

6. Έγκριση
οικονομικού απολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

7.
Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ελευσίνας».

8. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της πλατείας
Νεολαίας για στάθμευση του κινητού πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» και
διενέργεια δράσης για προληπτική ιατρική/ οδοντιατρική από το «Χαμόγελο
του Παιδιού» σε παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου
Ελευσίνας.

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της
Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τον χειρισμό την υποθέσεως των προσφυγών
της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. περί επιβολής δημοτικών τελών.

10. Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Οδών της Πόλης».

11. Λήψη απόφασης για απαλλαγή από προσαυξήσεις.

12. Λήψη απόφασης για την προσθήκη δραστηριότητας υπηρεσιών διαδικτύου σε

υφιστάμενο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Πηλίδη.

———————————————————————————————————————————————-  «Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής»


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, καλείστε σε
συνεδρίαση την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 8:00 μ.μ. στο
Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, προκειμένου ως αρμόδια Επιτροπή να πάρουμε
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος (σε οριστικό ανάδοχο) του Συνοπτικού
Διαγωνισμού για την։ «Προμήθεια Υδραυλικού Γερανού χειρισμού υπόγειων
κάδων».

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων για την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών

3. Έγκριση δαπανών και διάθεση των σχετικών πιστώσεων για την πληρωμή συνεχιζόμενων προμηθειών & εργασιών.

4. Απόδοση υπολόγου για δαπάνη ταχυδρομικών τελών & απαλλαγή αυτού.

5. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ»

6. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΕΥΡΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.»

7. Αποδοχή δωρεάς από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «SACA ΚΟΙΝΣΕΠ»

8. Αποδοχή δωρεάς από τις οικογένειες της κας Θεοδώρου Μαρίας και της κας Κουτσουμπή Μαρίας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή