Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού..

Δήμος Παπάγου – Χολαργού
Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού..

Με αφορμή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ενέκρινε την προώθηση του έργου της «Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού» με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης και μέσω δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού βάσει του ν. 4412/2016, και επειδή εντέχνως αναπαράγεται η παραπλανητική και παντελώς άστοχη κατηγορία περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιωτών, ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού ενημερώνει το σύνολο των πολιτών για τα κάτωθι:

1. Με αίσθημα ευθύνης και χωρίς βιασύνη και προχειρότητα από την αρχή της διοίκησής μας προσεγγίσαμε το ζήτημα της ενεργειακής αναβάθμισης του φωτισμού με τρεις στόχους:

· Τη βελτίωση και εμπλουτισμό του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού

· Την μείωση των ρύπων

· Την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος

2. Σε αυτούς τους άξονες προχωρήσαμε μεθοδικά και καταγράψαμε με τρόπο επιστημονικό και τεκμηριωμένο την υφιστάμενη κατάσταση του δικτύου και της απόδοσής του, μέσω της εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας και μέσω της εφαρμογής της Γεωπύλης του Δήμου Παπάγου Χολαργού στην οποία αποτυπώνεται με ακρίβεια το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας ανά στύλο και είδος λαμπτήρα http://gis.dpapxol.gov.gr/

3. Στη συνέχεια και έχοντας πλήρη και ρεαλιστική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης και απόδοσης του δικτύου, προχωρήσαμε στην εκπόνηση τεχνικο-οικονομικής μελέτης σε συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού συμβούλου, ώστε να διερευνήσουμε την ωριμότητα του έργου, αλλά και να δούμε τους τρόπους χρηματοδότησης, απόσβεσης και λειτουργίας του.

4. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάστηκαν όλες οι εκδοχές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία:

i. H αυτοχρηματοδότηση με μόχλευση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα (αυτοχρηματοδότηση στο πλαίσιο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης όπως προβλέπεται στο ν.3855/2010)

ii. Η χρηματοδότηση της επένδυσης με δανεισμό. (π.χ. δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)

5. Η τεχνικο-οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε την πρώτη επιλογή, καταλήγοντας στα παρακάτω βασικά στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού

Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) € 916.898,95

Κατανάλωση Ενέργειας Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) kWh 6.199.452,00

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού (Στόχος) % 72,04%

Ενεργειακό Όφελος (Έτος Βάσης 2016) kWh 4.465.874,28

Οικονομικό Όφελος (Έτος Βάσης 2016) € 660.502,81

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Έτη 12

Σύνολο Εξοικονόμησης Ενέργειας (12 Έτη) kWh 58.240.410,71

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) €/kWh 0,1479

Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη – ΠΥ Προσφοράς) €/kWh 8.858.722,90

Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης Οικονομικού Οφέλους % 2,00%

Η δημοτική αρχή, με ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια ανέλυσε και τις δύο προτάσεις, κατά- λήγοντας στην αυτοχρηματοδότηση και στην σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για τους εξής βασικούς λόγους:

· Το συγκεκριμένο σενάριο δεν βάζει στη διαδικασία δανειοδότησης το Δήμο Παπάγου – Χολαργού. Δεν είναι στη λογική του Δήμου μας οι δημοτικές επενδύσεις να είναι προϊόν δανεισμού, ιδιαίτερα δε στο ανασφαλές περιβάλλον που βρίσκεται μέχρι και σήμερα η χώρα. Δεν είναι στη λογική μας η επιβάρυνση ενός υγιούς Δήμου με δάνεια και τοκοχρεολύσια. Αντίθετα, είμαστε θετικοί στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην άντληση πόρων από ιδιώτες.

· Επίσης στο πλαίσιο του σεναρίου της αυτό-χρηματοδότησης του έργου, θέτουμε ως Δήμος υψηλές προδιαγραφές συντήρησης και απόδοσης του δικτύου έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι δημοτικές υπηρεσίες έχουν πεπερασμένη δυναμικότητα (ο Δήμος διαθέτει 5 ηλεκτρολόγους για το σύνολο του δικτύου ηλεκτροφωτισμού (οδοφωτισμός, φωτισμός κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες κτλ), αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, δημοτικά κτίρια κτλ). Με τη λύση που προωθούμε αναθέτουμε τη

συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού στον ιδιώτη – επενδυτή με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλίδες και ρήτρες, δίχως μάλιστα να επιβαρύνουμε τον δημοτικό προϋπολογισμό. Στην περίπτωση της απευθείας αγοράς των φωτιστικών σωμάτων από το Δήμο μέσω δανεισμού (πρόταση 2), στην παρούσα κατάσταση δεν εξασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επένδυσης.

· Ουσιαστικά, με την πρόταση της αυτοχρηματοδότησης του έργου από τον ιδιωτικό τομέα μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας συνδέουμε την αμοιβή του ιδιώτη από την απόδοση του δικτύου, καθώς ο ανάδοχος αμείβεται με βάση την ορθή λειτουργία του δικτύου και την εξοικονόμηση ενέργειας (άρα και των δαπανών προς τη ΔΕΗ). Πετυχαίνουμε δηλαδή χωρίς ο Δήμος να δαπανήσει κάτι για την προμήθεια και εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων, τα εξής:

o Εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων (δαπάνη ΔΕΗ) – μείωση ρύπων

o Συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία του συστήματος για 12 έτη με άμεση αποκατάσταση βλαβών (εντός 24 – 48 ωρών), ακόμα κι αν αυτές οφείλονται σε βανδαλισμούς ή ακόμα και σε ακραία καιρικά φαινόμενα.

o Μείωση κόστους ηλεκτροφωτισμού και δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού.

o Παραλαβή ενός δικτύου στη λήξη της συμβατικής περιόδου με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των φωτιστικών σωμάτων και κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά παραδίδονται σε καθεστώς λειτουργικής απόδοσης άνω του 70%.

Κατόπιν αυτών, θεωρούμε ότι η κατηγορία περί διασπάθισης του δημοσίου χρήματος είναι παντελώς άστοχη και παραπλανητική. Όσοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία παραμένοντας προσηλωμένοι σε επιλογές δανεισμού, ας μην προβαίνουν σε παράλογες απλουστεύσεις.

ΔΤ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή