Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας
καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 23 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 07:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης:

1. Προγραμματισμός ανανέωσης ή παράτασης
έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
στο πλαίσιο προγραμμάτων για το έτος 2017.
2. Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.
3.
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2017.
4. Λήψη απόφασης
έγκρισης σύνταξης μελέτης τοπικού χωρικού σχεδίου Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος, σύμφωνα με το αρ. 7 του Ν.4447/16 (ΦΕΚ 241 Α/23-12-2016)
(αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.004/2017).
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της
Γ΄ ανάρτησης κτηματολογικών υποβάθρων για τη μελέτη της πράξης εφαρμογής
στη περιοχή του Αθλητικού Κέντρου στη θέση «Μαζαρέκο», της Δ.Ε. Σπάτων
του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.—/2017).
6. Λήψη
απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»”
οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.31/2017).
7. Λήψη
απόφασης έγκρισης απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων –
Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.33/2017).
8. Λήψη
απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο
ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2017 (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.11/2017).
9.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικού έτους 2016.
10.
Λήψη απόφασης για ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με
την επωνυμία «Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος “Ο ΞΕΝΟΦΩΝ”».
11. Λήψη απόφασης για ορισμό
Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Αθλητικός
Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”».
12. Λήψη
απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή
μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος»
για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
13. Λήψη απόφασης
περί έγκρισης διενέργειας της υπηρεσίας «Συλλογή και απομάκρυνση
κλαδιών» για κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Δήμου.
14. Λήψη
απόφασης για την Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας,
αργιών και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
& του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου &
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας για το έτος 2017.
15. Λήψη
απόφασης περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων βεβαιωμένης οφειλής από
τέλη παράτασης ταφής και του ετήσιου τέλους Κοιμητηρίου Δημοτικής
Ενότητας Αρτέμιδος.
16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μείωσης
τέλους παράτασης ταφής για τα έτη 2016 – 2017 που αφορά τον θανόντα
Μανίκα Εμμανουήλ, λόγω αναπηρίας 67% σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ

Πήγαινε στην κορυφή