Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Μ. Δευτέρα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δήμος Γαλατσίου: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Μ. Δευτέρα

Για τις 7 η ώρα το απόγευμα της Μ. Δευτέρας, 13 Απριλίου 2020, είναι προγραμματισμένη η πρώτη, κατά σειρά, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου με μοναδικό θέμα συζήτησης την διαβίβαση της υπ’ αριθ. 107/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τoν «Προέλεγχο Απολογισμού οικ. έτους 2019». Μισή ώρα μετά ακολουθεί και δεύτερη συνεδρίαση του Σώματος με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι τα εξής:

1. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 233/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου» οικονομικού έτους 2020». (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος)
2. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 249/2019 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσίας) του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», οικ. έτους 2020». (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος
3. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 11/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2020». (Εισηγητής κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας, Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ)
4. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 89/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έγκριση της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης στόχων Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος)
5. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 91/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Έκφραση γνώμης επί της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» οικονομικού έτους 2020. (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος)
6. Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 70/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Δ’ Τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2019». (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος)
7. Διαβίβαση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019. (Εισηγητής κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος, Δήμαρχος)
8. Έγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης των υλικών (υαλοπινάκων) της υπ’ αριθ. πρωτ. 5063/20-02-2019 Σύμβαση Προμήθειας. (Εισηγητής Μαργαρίτα Μανδηλαρά, Αντιδήμαρχος)
9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου. (Εισηγητής κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά, Αντιδήμαρχος)
10. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 157/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά, Αντιδήμαρχος)
11. Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2020. (Εισηγητής κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά, Αντιδήμαρχος)
12. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού διακοσίων ευρώ (200,00 €). (Εισηγητής κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου, Αντιδήμαρχος)
13. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €). (Εισηγητής κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου, Αντιδήμαρχος)
14. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων ευρώ (800,00 €). (Εισηγητής κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου, Αντιδήμαρχος)
15. Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00 €). (Εισηγητής κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου, Αντιδήμαρχος)
16. Έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΣΑΥΙΜ) του υποέργου «ίδρυση και Συλλειτουργία Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Δήμου Γαλατσίου». (Εισηγητής κ. Ιωάννης Σκληράκης, Αντιδήμαρχος)
17. Πώληση στην εταιρεία «ZENITH ENTERPRISES (UK) LIMITED» (ΖΕΝΙΘ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΣΙΣ (ΓΙΟΥΚΕΪ ΛΙΜΙΤΕΝΤ)», η οποία εδρεύει στην Αγγλία και την Ουαλία διεύθυνση AUDI HOUSE, 260 FIELD ROAD, FASTCOTE MIDDLESEC, HA4, 9L, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον κ. Τσιλογλανίδη Αμανάτιο, οικοπεδικής έκτασης 2,30 τ.μ. επί των οδών Μαραθώνος – Κερκύρας και Κουρτίου λόγω προσκύρωσης και σύμφωνα με την 19/94 πράξη αναλογισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας. (Εισηγητής κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά, Αντιδήμαρχος)

Πήγαινε στην κορυφή