ΟΑΕΔ: Επίδοµα 73,37 ευρώ σε νέους από 20-29 ετών

ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΕΔ: Επίδοµα 73,37 ευρώ σε νέους από 20-29 ετών
ΟΑΕ∆: Επίδοµα 73,37 ευρώ σε νέους από 20-29 ετών

Καταβάλλεται στους νέους και νέες ηλικίας από 20 – 29 ετών, εφόσον είναι άνεργοι και παραµείνουν γραµµένοι στα µητρώα ανέργων για ένα χρόνο. Το επίδοµα ανέρχεται σε 73,37 ΕΥΡΩ τον µήνα και καταβάλλεται για πέντε µήνες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 • Να έχουν συµπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους ή να έχουν αποκτήσει πτυχίο ή να έχουν απολυθεί από το στρατό.
• Η προθεσµία είναι τρίµηνη από την συµπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας ή την απόκτηση πτυχίου ή την απόλυση απ” τον στρατό. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο µητρώο του ΟΑΕ∆
 – Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
– Λογαριασµό ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συµ
– φωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
– Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (∆ελ. ταυτότητας, ∆ιαβατήριο κ.λ.π.)
– Επίσηµο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
– Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
– Αστυνοµική ταυτότητα.
 – Βεβαίωση σχολής (απόκτηση πτυχίου ή διακοπή σπουδών µε γνωστοποίηση της ακριβούς ηµεροµηνίας)
. – Απολυτήριο στρατού (για όσους απολύθηκαν από τον Στρατό ή βεβαίωση στρατιωτικής αρχής ότι έχουν απαλλαγεί νόµιµα από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι :
– ∆εν πραγµατοποίησε περισσότερα από 80 ηµεροµίσθια σε συνεχή ή διαλείπουσα απασχόληση µετά την εγγραφή του στο ειδικό µητρώο ανέργων.
 – ∆εν ασκεί ελεύθερο ή άλλο επάγγελµα, ούτε εργάζεται σε επιχείρηση του πατέρα, της µητέρας ή της (του) συζύγου
. – ∆εν συνταξιοδοτείται και δεν έχει επιδοτηθεί για ανεργία
– ∆εν απασχολείται σε γεωργικές, δασικές ή κτηνοτροφικές εργασίες
. – Εφόσον αναλάβει εργασία ή ασθενήσει ή συνταξιοδοτηθεί υποχρεούται να το γνωρίσει αµέσως στην αρµόδια Υπηρεσία. ΙΒΑΝ λογ/σµού ΕΤΕ στον οποίο ο ενδιαφερόµενος πρέπει να εµφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή