Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Δήμου Γαλατσίου από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Αναρτήθηκε ο δασικός χάρτης Δήμου Γαλατσίου από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών

Από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών ανακοινώθηκε ότι με την 5869/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΙΞΟΡ1Κ-21Β) απόφαση , αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας τής “Ελληνικό Κτηματολόγιο’” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Εntrance Page.aspx), ο δασικός χάρτης του Δήμου Γαλατσίου Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου14 του Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182A’), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ιστοσελίδα “Ελληνικό Κτηματολόγιο’”  μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά τού περιεχομένου αυτού. Επισημαίνεται ότι για τις περιοχές με κυρωμένο δασικό χάρτη αντιρρήσεις δέχεται μόνο το αναμορφωμένο τμήμα του αναρτούμενου δασικού χάρτη και μόνο ως προς τα τμήματα που δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις η αιτήματα προδήλων σφαλμάτων.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση τού χαρακτήρα ή τής μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί τής αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά, κατά τής παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος τής περιοχής.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος ανάλογα με το εμβαδόν που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες, για το περιεχόμενο τού αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων, παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης, που βρίσκεται στα Γραφεία της Δ/νσης Δασών Αθηνών, Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, οδός Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό ισόγειο τηλ 210-3725785 τηλεμοιοτυπία (fax) 210-3725786 δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): dash_athina@attica.gr τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 07:00 έως 15.00 καθ’ όλη τη διάρκεια τής περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Δείτε στο link την αναρτημένη απόφαση: Ανάρτηση δασικού χάρτη Δήμου Γαλατσίου 

Πήγαινε στην κορυφή