Δήμος Σπατών – Αρτέμιδος : Ολοκληρώθηκε το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού”

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος
Δήμος Σπατών – Αρτέμιδος : Ολοκληρώθηκε το έργο “Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού”

Ανακοίνωση Δήμου Σπατών – Αρτέμιδος :

Ολοκληρώθηκε το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου/τηλεχειρισμού, διαχείρισης εσωτερικού δικτύου και μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης Σπάτων και Αρτέμιδος», που χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Σκοπός του έργου είναι η επίβλεψη του δικτύου ύδρευσης του Δήμου, η εξασφάλιση της επάρκειας του παρεχόμενου νερού προς τους καταναλωτές, η ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων, η μείωση των διαρροών, η βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου και της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
Με το έργο εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, από την έδρα του Δήμου, ελέγχου και διαχείρισης του εσωτερικού δικτύου υδροδότησης των Δημοτικών Ενοτήτων Σπάτων και Αρτέμιδος, με το οποίο επιτυγχάνεται:
Η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους τελικούς καταναλωτές
Ο άμεσος εντοπισμός των διαρροών του δικτύου μέσω του αυτόματου υπολογισμού του υδατικού ισοζυγίου και
Η συνεχής επίβλεψη των κρίσιμων φυσικοχημικών παραμέτρων για την διασφάλιση ποσοτικά και ποιοτικά, επαρκούς τροφοδότησης των καταναλωτών.
Το σύστημα περιλαμβάνει:
• Τριάντα τρεις (33) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Δικτύου (Τ.Σ.Ε.Δ.) για την παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους και την διαχείριση της πίεσης σε υφιστάμενες θέσεις του δικτύου.
• Δέκα (10) Τοπικούς Σταθμούς Παρακολούθησης Ποιότητας (Τ.Σ.Ε.Π.Π.) για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων φυσικοχημικών παραμέτρων σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου.
• Φορητό Εξοπλισμό Ελέγχου Διαρροών (Φ.Σ.Ε.), για τον ενεργό εντοπισμό διαρροών που περιλαμβάνει Ακουστικό γαιόφωνο, Ψηφιακό συσχετιστή, Τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και σύστημα επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών
• Έναν (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου και εποπτείας του συνολικού συστήματος που περιλαμβάνει εξοπλισμό και λογισμικά και
• Υλικό τεκμηρίωσης, σχέδια, εγχειρίδια, υλικό διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού του τμήματος ύδρευσης.
Με το νέο σύστημα παρακολούθησης επιτηρούνται συνεχώς και αποστέλλονται στον Κεντρικό Σταθμό από τους απομακρυσμένους τοπικούς σταθμούς δεδομένα όπως:
-Στάθμες δεξαμενών
-Πιέσεις ή/ και Παροχές αγωγών σε αντλιοστάσια και επιλεγμένα σημεία εντός του δικτύου
-Στοιχεία διαχείρισης πιέσεων στους σταθμούς ρύθμισης πίεσης
-Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού σε δεξαμενές και επιλεγμένα σημεία εντός του δικτύου
-Ηλεκτρικά μεγέθη ενεργών στοιχείων (αντλίες)
-Καταστάσεις λειτουργίας ενεργών στοιχείων (ON-OFF, βλάβες θερμικών, διακοπές ρεύματος κτλ)
-Eιδικά στοιχεία Παροχών, και
-Ενδείξεις διαρροών σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου.
Το έργο συμβάλει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου (συγκέντρωση και ανάλυση αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων), τόσο σε επίπεδο λειτουργίας όσο και συντήρησης του δικτύου και των λοιπών υποδομών ύδρευσης, με απώτερο σκοπό την προώθηση της αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή