Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι 31/5 και μόνο ηλεκτρονικά οι εγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δήμος Γαλατσίου: Μέχρι 31/5 και μόνο ηλεκτρονικά οι εγγραφές στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη και θα διαρκέσουν μέχρι την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και μόνο ηλεκτρονικά, οι εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2022-2023. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gov.gr) θα βρείτε το σχετικό link για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις καθώς και τα έγγραφα της Υπεύθυνης Δήλωσης για την Αποδοχή, την Παραλαβή Παιδιού, της Δήλωσης Εισοδήματος και της Ιατρικής Βεβαίωσης.

Στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται:
• Α΄ Παιδικός Σταθμός: ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97 (210/2917080) τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020
• Β΄ Παιδικός Σταθμός: Ζήνωνος 4Α (210/2913511) τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020
• Γ΄ Παιδικός Σταθμός: Αρχιμήδους 2 (210/2918722) τα νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020
• Δ΄ Παιδικός Σταθμός: Κουντουριώτου 96 (210/2923040) τα νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020
• ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός: Χρ. Τζαβέλα 10 (210/2925294) τα νήπια που έχουν έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020
• Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός: Αχιλλέως 3 (210/2934663) τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020 και τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2020 έως 31.03.2021
• Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1 (210/2916176) τα νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 έως 31.03.2020 και τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2020 έως 31.03.2022
Δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι γονείς εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες και κάτοικοι ή κάτοικοι μόνο του Δήμου Γαλατσίου. Επίσης και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ
1. Η αίτηση εγγραφής και επανεγγραφής με τα στοιχεία του πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα υπέχει μορφή υπεύθυνης δήλωσης και θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά (θα υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ του νηπίου/βρέφους) και θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου/βρέφους.
Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.
Σε περίπτωση ανάδοχης οικογένειας απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
3. Για εργαζόμενους στον Ιδιωτικό τομέα:
– Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική απασχόληση και
– Αντίγραφο ενσήμων εκτυπωμένο από το ΕΦΚΑ
– Όπου υπάρχει ασφάλιση με εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)
– Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών
– Για τυχόν κάλυψη όλων ή μέρους των τροφείων από την επιχείρηση/εταιρεία που απασχολείται ο/η εργαζόμενος/νη απαιτείται η σχετική βεβαίωση.
3.1 Για εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα / Τοπική Αυτοδιοίκηση:
– Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη
Ή εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και κλάδος/ειδικότητα του/της εργαζόμενου/νης (ισχύει για μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους)
– Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη ή εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και κλάδος/ειδικότητα του/της εργαζόμενου/νης (ισχύει για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου Σ.Ο.Χ.)
3.2 Για Ελεύθερους Επαγγελματίες & για Εταίρους Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:
– Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές
– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
3.3 Για Αυτοαπασχολούμενους στον Πρωτογενή τομέα:
– Βεβαίωση ασφαλίσεως ΕΦΚΑ (τ.ΟΓΑ) απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2022
3.4 Για Άνεργους γονείς:
– Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατη, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι
4. Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, αντίγραφο της πρώτης σελίδας με το ονοματεπώνυμο του από το βιβλιάριο υγείας του καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
(Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης υγείας επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)
5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης
6. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού (τελευταίου 3μηνου) ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet ή βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο.
7. Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό (το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου). Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των Παιδικών – Βρεφον/κών Σταθμών (το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)
8. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση με προσδιορισμό του ύψους των εισοδημάτων και δηλώνεται ότι η προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης φορολογικού έτους 2021, θα γίνει έως 30/6/2022

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:
1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση απαιτείται:
– Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση.
– Δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού.
Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών απαιτείται:
– Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου/βρέφους, εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (για ορφανό παιδί), εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων:
– Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ
– Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση για ανανέωση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται
Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης :
– Iσοδύναμο επίσημο έγγραφο από αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο), το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα
Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους πολίτη Ε.Ε. ή τρίτων χωρών που υποβάλλει δικαιολογητκά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας :
– Επίσημη μετάφρασή των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια αρχή, (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών)
4. Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς που είναι μαθητές ή φοιτητές-1ο πτυχίο και όχι πέραν της περιόδου που ολοκληρώνονται οι σπουδές)
5. Βεβαίωση από το Στρατό ή στρατιωτική ταυτότητα (για γονέα Στρατιώτη)
6. Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).
Τα δικαιολογητικά εφόσον είναι αδύνατον η επισύναψή τους ηλεκτρονικά θα προσκομίζονται στους Σταθμούς κατόπιν ραντεβού εφόσον αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες (Α΄ επιλογή) και θα γίνονται αποδεκτά σε φωτοαντίγραφα ευκρινή εκ των πρωτοτύπων εγγράφων άμα έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, ενώ έγγραφα της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτά αφού έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα και είναι επικυρωμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η ιατρική βεβαίωση υγείας και το αντίγραφο των εμβολίων θα τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά καθώς και οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται και δεν θα συμμετέχουν στον τελικό πίνακα κατάταξης, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους και για λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή