Ένα ακόμα οικόπεδο στα χέρια του Δήμου Γαλατσίου

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Ένα ακόμα οικόπεδο στα χέρια του Δήμου Γαλατσίου

Επικαιροποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης για το Ο.Τ. 111 με επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο


Στην επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 189/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου με την οποία εγκρίθηκε η άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 111/τ.99 μεταξύ των οδών Πόρου και Ανωνύμου, κοντά στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων, προχώρησαν τα μέλη του Σώματος στη συνεδρίαση της Τρίτης 2 Αυγούστου, βάζοντας έτσι τελεία σε ένα «ζήτημα – γάγγραινα για την πόλη μας», όπως το χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος. Ο λόγος για τον οποίο η δημοτική αρχή επανέφερε το θέμα στην επικαιρότητα είναι ένας: να μην χαθεί αυτός ο ελεύθερος χώρος και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες χρηματοδότησης της απαλλοτρίωσής του από το Πράσινο Ταμείο.

Η επανεπιβολή απαλλοτρίωσης αφορά την, χαρακτηρισμένη ως «Κ.Χ. (Κοινόχρηστος Χώρος) – Παιδική χαρά», έκταση που βρίσκεται στο Ο.Τ. 111/τ.99 σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Γαλατσίου, ιδιοκτησίας κ.κ. Σπυρόπουλου κ.λπ. Το συγκεκριμένο Ο.Τ. βρίσκεται στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου και γειτνιάζει με την εκτός σχεδίου περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί ως δασική αναδασωτέα με την αρ. 1147/1994 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 1110/Δ’/25.10.1994).
Με την αρ. 15069/04 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ακυρωθεί η σιωπηρή άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση που έχει επιβληθεί με το ανωτέρω αναφερόμενο ΦΕΚ. Το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ με αλλεπάλληλες γνωμοδοτήσεις του και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Γαλατσίου, πρότεινε την άρση της απαλλοτρίωσης και τη θέση της εν λόγω έκτασης εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού προκειμένου να προστατευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (έτος 2011 έως 2015), λόγω και της γειτνίασής της με τη δασική αναδασωτέα περιοχή. Όμως, το Συμβούλιο της Επικρατείας με το αρ. 200/2017 Πρακτικό του, γνωμοδότησε ότι το Π. Δ/γμα, που διαβιβάστηκε ως σχέδιο αρμοδίως, δεν ήταν νόμιμα προτεινόμενο, καθώς τα στοιχεία, στα οποία βασίστηκε η Δ/νση Δασών Αθηνών και κατ’ επέκταση ο Δήμος και το Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ, δεν δύνανται να θεωρηθούν ικανά για την ύπαρξη του δασικού χαρακτήρα της έκτασης.
Μετά από αυτή τη γνωμοδότηση του ΣτΕ, η αρμόδια Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού αιτήθηκε εκ νέου τις απόψεις του Δήμου, οπότε και ελήφθη η με αρ. 189/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εν τέλει με την αρ. 67/24.10.2018 Πράξη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έχει προταθεί η έκδοση του σχετικού Π. Δ/τος για την άρση και επανεπιβολή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Ο.Τ. 111/Τ.99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
Τέλος, με το υπ’αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΠΟΛΣ/117532/3160/14-07-2022 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Υ.Π.ΕΝ. έχει αξιολογηθεί θετικά η ένταξη της εν λόγω έκτασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου κατόπιν αιτήματος του Δήμου στο πρόγραμμα «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2019».
Η αντικειμενική αξία για το σύνολο της έκτασης (3.532. τ.μ.) είναι 744.182,46 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την παραπάνω έκταση, το τμήμα με εμβαδό 2.335 τ.μ. είναι το χαρακτηρισμένο Κ.Χ. – Παιδική Χαρά, ενώ το υπόλοιπο, εμβαδού 1.197 τ.μ., είναι η ανώνυμη περιφερειακή οδός και η επέκταση της οδού Πόρου.

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
Για μία απόφαση που «διορθώνει ένα περιβαλλοντικό έγκλημα» έκανε λόγο ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης. Όπως διαβάζουμε και από το εισηγητικό της απόφασης του 2018, η οποία επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του Ν. 2831/2000, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3044/2002, όπου προβλέπεται τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων πόλεων και οικισμών, οι σχετικές πολεοδομικές ρυθμίσεις πρέπει να μην επιφέρουν μείωσης της συνολικής επιφάνειας των κοινόχρηστων χώρων ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με τα γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Επιτρέπεται, δε, η μείωση όταν η τροποποίηση γίνεται σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.
Η διοίκηση δεν δεσμεύεται να καταστήσει το ακίνητο οικοδομήσιμο αλλά οφείλει να εξετάσει εάν συντρέχουν λόγοι που εξ αντικειμένου δεν επιτρέπουν τη δόμησή του και να δεσμευθεί εκ νέου με την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η δυνατότητα αποζημίωσης των θιγόμενων ιδιοκτητών.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο Ο.Τ. 111 είναι ακραίο οικοδομικό τετράγωνο, βρίσκεται στη λοφοσειρά των Τουρκοβουνίων και γειτινιάζει με εκτός σχεδίου περιοχή που:
– ισχύει το Π.Δ. 6-8-80 «περί τροποποιήσεως των όρων δόμησης των γηπέδων των περιοχών Τουρκοβουνίων – Ομορφοκκλησιάς…»,
– σύμφωνα με την αριθμ. 1147/94 απόφαση Νομάρχη είναι δασική αναδασωτέα,
– σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. του Δήμου Γαλατσίου περιλαμβάνεται στη ζώνη προστασίας Λα ως τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλους με χρήσεις αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων,
– λόγω της ύπαρξης των ανενεργών λατομείων που χρήζουν ανάπλασης, συμπεριλαμβάνεται σε ένα γενικό πλάνο δημιουργίας συστήματος μεγάλων υπερτοπικών πόλων αναψυχής, αθλητισμού και πολιιστικών εκδηλώσεων που θα εξυπηρετούν ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής και εντάσσεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αττικό Άλσος» σύμφωνα με το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας.

Όπως προκύπτει, λοιπόν, από τα παραπάνω, ο χώρος αυτός βρίσκεται σε θέση που περιβαλλοντικά είναι ευαίσθητη και αποκομμένη από την υπόλοιπη περιοχή κατοικίας και θα είναι επιζήμιο να οικοδομηθεί. Άλλωστε είναι προφανές ότι η έγκριση του χώρου ως παιδικής χαράς συνδυάστηκε αφενός με την εξυπηρέτηση του όμορου σχολείου αφετέρου με τη θέση του στο όριο του σχεδίου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γ.Π.Σ., οι ανάγκες σε γη για κοινωνική υποδομή στην Π.Ε. 3 στην οποία βρίσκεται το εν λόγω Ο.Τ., για τη δημιουργία πλατειών, παιδικών χαρών και γενικά ελεύθερων χώρων κοινόχρηστου πρασίνου είναι 13.400 τ.μ. επί πλέον αυτών που έχουν ήδη χαρακτηριστεί.
Με το σκεπτικό αυτό, λοιπόν, και σε συνδυασμό με τους έντονους ρυθμούς ανάπτυξης του Δήμου Γαλατσίου, τόσο πληθυσμιακά όσο και οικιστικά, η άρση της εν λόγω απαλλοτρίωσης με τον χαρακτηρισμό της έκτασης οικοδομήσιμης, όχι μόνο θα μειώσει το ισοζύγιο των ελεύθερων χώρων αλλά τελεί σε αντίθεση των πολεοδομεικών αναγκών της συγκεκριμένης πολεοδομικής ενότητας του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. με αποτέλεσμα την επιδείνωση των ήδη βεβαρυμένων συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της πόλης. Είναι ανάγκη να διατηρηθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της επίδικης έκτασης.

Κλείνοντας, να σημειώσουμε ότι υπέρ της επανεπιβολής της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης, η παράταξη του Κ. Ζώμπου «Γαλάτσι – Ζούμε Εδώ», το «Γαλάτσι από Κοινού» της Αγγελικής Σαπουνά και η Έλενα Ζέρβα. Κατά αυτής η Λαϊκή Συσπείρωση του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη και ο Σπύρος Παναγιώτου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή