Μέχρι 21/1/2022 τα αιτήματα των Δήμων και Περιφερειών για τους συμβασιούχους

ΝΕΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Μέχρι 21/1/2022 τα αιτήματα των Δήμων και Περιφερειών για τους συμβασιούχους

Προθεσμία έως την 21η Ιανουαρίου 2022 έθεσε η Κυβέρνηση στους Δήμους και στις Περιφέρειες (καθώς κα στα ΝΠΔΔ – Συνδέσμους – Επιχειρήσεις Δήμων και Περιφερειών, που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης) για να στείλουν αιτήματα πρόσληψης συμβασιούχων για το 2022, σύμφωνα με όσα δημοσιεύει ο airetos.gr.

Αναλυτικότερα, οι Φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, για τις κατηγορίες συμβασιούχων που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, καλούνται να υποβάλουν στο Υπουργείο τα αιτήματά τους για την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022:
– προσωπικό ΙΔΟΧ που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά το αρ.57 του ν.4821/2021
– προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
– προσωπικό για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης.
Υπενθυμίζεται ότι ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή ΣΜΕ ή ωριαίας αποζημίωσης, για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για το 2022 έχει οριστεί σε 25.344 προσλήψεις, μειωμένος κατά 10 % σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι οι Φορείς της Αυτοδιοίκησης « θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και της πρόβλεψης του αρ.25 του ν.4829/2021 περί περικοπής του συνολικού αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο οποίος όπως πραοαναφέρθηκε ανέρχεται σε 25.344 προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης ».

Προσοχή στο γεγονός ότι στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, όσον αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι προσλήψεις ΙΔΟΧ ή ΣΜΕ που αφορούν σε:
α) συμβάσεις έως 8 μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν.4765/2021 και 212 του ν.3584/2007
β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως 5 ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο αρ.210 του ν.3584/2007
γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ.2 του αρ.206 του ν.3584/2007, περί πρόσληψης Υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών
δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών.

Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται για το τρέχον έτος (και ως εκ τούτου δεν θα αποσταλούν σχετικά αιτήματα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.206 του ν.3584/2007, καθότι δεν χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για το προσωπικό αυτό κατά το προηγούμενο έτος.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πήγαινε στην κορυφή